Ngày 20/8, Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín SBS đã thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày 19/8 theo nguyện vọng cá nhân.Vào tháng 3, bốn thành viên Hội đồng Quản trị SBS là ông Phạm Nhật Vinh – Phó chủ tịch thường trực, ông Võ Duy Đạo – Phó chủ tịch, ông Hoàng Mạnh Tiến và ông Mạc Hữu Danh – thành viên Hội đồng Quản trị SBS đã đồng loạt xin từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBS từ tháng 6/2012 và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của SBS mẹ, doanh thu của công ty đạt hơn 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lưu ý của đơn vị kiểm toán, vốn chủ sở hữu của SBS bị âm 249 tỷ đồng do công ty phát sinh lỗ lũy kế là 1.765 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn khả dụng của công ty tại ngày 30/6 không đáp ứng yêu cầu theo quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính.

Đồng thời, công ty vẫn còn tồn đọng các khoản nợ phải trả chưa được xử lý như khoản phải trả cho trái chủ đã quá hạn trị giá 130 tỷ đồng; khoản phải trả bị quá hạn liên quan đến các hợp đồng mua các cổ phiếu chưa niêm yết trị giá 59 tỷ đồng.

Nguồn: http://story.careerlink.vn

Tin liên quan:
1. Hai sếp Hoàng Anh Gia Lai xin từ nhiệm
2. 10 công ty Việt Nam vào danh sách tốt nhất châu Á
3. “Dr.Thanh” Xây cảng quốc tế tại Chu Lai