Ngày 8-8, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng một đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị mình. Mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng. Dự kiến đến tháng 12 năm 2013, các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện phải hoàn thành và gửi đề án về Sở Nội vụ thẩm định.

Được biết, mục đích chính của việc xây dựng đề án vị trí việc làm là nhằm rà soát và xác định lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị, xác định lại từng công việc cụ thể . Từ đó có cơ sở tinh giản biên chế và từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Tags: viec lam tphcm , tim viec lam o tphcm , tim viec lam tai tphcm