Ngày 23/11, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu giám đốc Sở Lao động địa phương nắm tình hình tiền lương năm 2009 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn.
Các Sở báo cáo mức thấp nhất, bình quân và cao nhất của tiền lương 2009 và thưởng Tết 2010 đối với tất cả doanh nghiệp (nhà nước, dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Báo cáo gửi về Bộ Lao động trước ngày 20/12.
Việc nắm tình hình lương, thưởng Tết là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác xây dựng cơ chế quản lý tiền lương trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế rất ít doanh nghiệp báo cáo.
Hồng Khánh