Cả bộ đầy đủ bao gồm


1 - Củ số khóa lục lăng
2 - Khóa chìa ngoài to
3 - Tay lắm tròn
4 - Ốp nhựa dọc
5 - Chìa khóa tủ trong.

Yêu cầu :
Số lượng lấy trên 200 bộ = 125.000đ
Số lượng lấy trên 500 = 118.000đ
----------
Két vân tay,két,két sắt,tủ két, két an toàn, ket,ket van tay,tu ket,ket an toan,tủ bảo mật,tu bao mat,tubaomat,ketvantay,tuketvantay,ketantoan,tuketantoan,ketsat,két cơ,ketco, ket co,ketdientu,két điện tử, ket dien tu,khóa, khoa,khóa cửa,khoa cua,ổ khóa, o khoa,okhoa, khóa ổ, khoao, khoa o,khóa chìa,khoachia,khoatu,khóa tủ,khoa tu,taylam,tay lắm, tay lam,hòm khóa vân tay,homkhoavantay, ho khoa van tay,khóa cửa vân tay, vân tay khóa cửa, khoa cua van tay, van tay khoa cua, cua, cửa, chìa khóa, chia khoa, chiakhoa, khóa chìa, khoachia,ket hop khoa, khóa kết hợp,khoakethop,kethopkhoa, an toàn khóa, khóa an toàn, khoaantoan, vân tay két, van tay ket, vantayket, vân tay khóa, vantaykhoa, van tay khoa,khóa khách sạn,khách sạn khóa, khách,khach,khách sạn, khachsan, khach san, khóa thẻ, khoa the, khoathe, thẻ khóa, thẻ, the khoa,thekhoa, khóa cảm ứng, khoacamung, khoa cam ung, khoa từ, khóa từ, khoa tu, khoatu, từ khóa, tukhoa, tu khoa, khóa thông minh, khoathongminh, khoa thong minh, khóa to, khoato, khóa bé, khoabe khoa be, khoa to,máy chấm công vân tay, may cham cong van tay, maychamcongvantay,may cham cong, máy chấm công, maychamcong,kiểm soát vào ra vân tay, kiemsoatvaoravantay,kiem soat vao ra van tay, khóa đổi mã, khoadoima, khoa doi ma, mã khá, ma khoa, makhoa, khóa mã, khoama, khoa ma,khóa adel, khoaadel, khoa adel, adel khóa, loock, loock adel, adelloock, fingerprint, fingerprint adel, adel fingerprint,指纹, Zhǐwén,khóa tay lắm, tay lắm khóa, taylamkhoa, khoa tay lam, khoataylam, khóa két vân tay, khoa ket van tay, khoaketvantay, khóa két cơ, khoaketco, khoa ket co, khóa két điện tử, khoaketdientu, khoa ket dien tu, khóa két mật mã, khóa két an toàn, khoaketmatma, khoa ket mat ma, khoaketantoan, khoa ket an toan,