Hướng dẫn cấp phép xây dựng


Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và Nghị định số 34/CP ngày 23/4/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Ðịa chính; - Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Ðể tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và đất đai, Bộ Xây dựng và Tổng cục Ðịa chính hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng như sau:

[/SIZE]

I/ Nguyên tắc chung
1/ Mục đích và yêu cầu của việc cấp giấy phép xây dựng:
1.1. Tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (dưới đây gọi chung là chủ đầu tư) thực hiện xây dựng các công trình nhanh chóng, thuận tiện;
1.2. Ðảm bảo quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hoá và các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình;
1.3. Làm căn cứ để giám sát thi công, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập hồ sơ hoàn công và đăng ký sở hữu hoặc sử dụng công trình.
2/ Ðối tượng phải xin cấp giấy phép xây dựng.
Ðối tượng phải xin cấp giấy phép xây dựng gồm:
2.1. Nhà ở riêng lẻ của nhân dân không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 3 - Ðiều 39 Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 52/1999/NÐ-CP);
2.2. Các công trình thuộc các dự án của tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp nhà nước, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước;
2.3. Các công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các công trình tôn giáo.

Công Ty Đầu Tư Thương Hiệu Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh
TP.Hà Nội : 26/16 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội
Điện thoại : 04.6682.7986 - 0918 368772 Ls TuấnWebsite danluatsu.com - http://dichvugiayphep.vn/