Lch thi tt nghip THPT năm 2013

Đ xem diem thi tot nghiep THPT 2013 các bn son tin nhn theo cú pháp :

TN SBD Gi 8749


Ví d : Xem đim thi tt nghip ca thí sinh s báo danh HS1234 các bn son tin nhn :

TN HS1234 Gi 8749


Và đ tra cu dap an thi tot nghiep 2013 THPT năm 2013 các bn hãy son tin theo cú pháp :

TN Tênmôn Mãđ Gi 8749


Ví d : xem đáp án ca môn Hóa mã đ 456 các bn son tin nhnTN HOA 456 Gi 8749

  1. Lch thi tt nghip h THPT năm 2013
  • Ngày 02/06/2013 :


- Sáng : Ng Văn (150p).
- Chiu : Hóa Hc (60p).


  • Ngày 03/06/2013 :


- Sáng : Đa Lí (90p).
- Chiu : Sinh Hc (60p).


  • Ngày 04/06/2013 :


- Sáng : Toán (150p).
-Chiu : Ngoi Ng (60p).

2. Lch thi tt nghip h GDTX năm 2013.


  • Ngày 02/06/2013 :


- Sáng : Ng Văn (150p).
- Chiu : Hóa Hc (60p).


  • Ngày 03/06/2013 :


- Sáng : Đa Lí (90p).
- Chiu : Sinh Hc (60p).  • Ngày 04/06/2013 :


- Sáng : Toán (150p).
-Chiu : Vt Lí (60p).

Các bn đim thi và đáp án thi tt nghip THPT chi tiết ti trang ch :
http://dapandaihoc.edu.vn.