1. 2.000.000đ được tặng ngay vào tài khoản khi đăng ký thành công
  2. 50% hoa hồng bán hàng
  3. 50% phí nâng cấp của đại lý được giới thiệu
  4. 50% phí duy trì của đại lý được giới thiệu
  5. 5% hoa hồng gián tiếp từ thu nhập của đại lý được giới thiệu
  6. 1,000đ/click dành cho đại lý ở cấp bấc đầu tiên
  7. Hàng loạt quyền lợi hấp dẫn khác dành cho đại lý xuất sắc
  8. Đặc biệt cơ hội trở thành đối tác khu vực của TRUSTcard