Đây là thông báo chính từ NOKIA
Anh em in ra vài bản để tiện cho việc mua bán sản phẩm NOKIA trong thời gian tới