LL-C (Certification) ®
T chức chứng nhận LL-C Việt Nam
Chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau:
- Tiêu chuẩn ISO 9001
- Tiêu chuẩn ISO 14001
- Tiêu chuẩn ISO 27001
- Tiêu chuẩn ISO 20000
- Tiêu chuẩn ISO 3834
- Tiêu chuẩn ISO 50001
- Tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000
-Tiêu chuẩn OHSAS 18001
Chứng chỉ được cấp bởi tổ chức chứng nhận LL-C, có giá trị trên toàn thế giới
Mọi chứng nhận của LL-C được cấp đều tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu của diễn đàn công nhận thế giới (IAF), các yêu cầu của tổ chức công nhận CAI ( thành viên của hiệp hội các tổ chức công nhận châu Âu ).
Thông tin liên hệ: website http://ll-c.com.vn
Tel. : 0485.87.88.92
Email : chungnhan.llc@gmail.com