Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm tại Quảng Trị và Hà Nội” được thực hiện trong thời gian từ 2012 - 2013 bởi Tổ chức Plan tại Việt Nam và Trung tâm Sống & Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID).

Mục tiêu của dự án
là “Tăng cường khả năng chống chịu cho trẻ em/thanh niên và cộng đồng trước những rủi ro và tác động của hiểm họa khí hậu thông qua việc thúc đẩy các hoạt động và sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)”.

Các kết quả và hoạt động chủ yếu
:

Kết quả 1: Nhận thức của trẻ em và thanh niên về biến đổi khí hậu và những tác động của BĐKH được tăng cường:

• Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của trẻ em về BĐKH và những tác động/rủi ro BĐKH liên quan.

• Thu thập, cập nhật thông tin về chính sách và hoạt động liên liên quan đến tính dễ bị tổn thương và năng lực của trẻ em/thanh niên tại Việt Nam.

• Phát triển tài liệu giáo dục về BĐKH sử dụng tham khảo trong chương trình giảng dạy tại trường học.

• Tổ chức các đợt tập huấn giáo viên nguồn về giáo dục BĐKH.

• Thúc đẩy các hoạt động/sự kiện giáo dục truyền thông và chia sẻ thông tin tại trường học về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Kết quả 2: Các mô hình & sáng kiến thích ứng với BĐKH do trẻ em & thanh niên khởi xướng và thực hiện được thiết lập:


• Thiết lập diễn đàn/mạng lưới thanh niên thích ứng với BĐKH tại trường học và cộng đồng.

• Thiết lập và quản lý ‘quỹ sáng kiến’ cho trẻ em nhằm thúc đẩy các sáng kiến của trẻ em/thanh niên về ứng phó với BĐKH và giáo dục BĐKH.

Kết quả 3: Vai trò tích cực, cũng như các hoạt động, của trẻ em và thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu được công nhận và ủng hộ bởi các nhà hoạch định chính sách, bởi cộng đồng và các bên liên quan khác:


• Xây dựng các tài liệu truyền thông về “trẻ em/thanh niên và BĐKH”.

Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam
Email: thehexanh@livelearn.org, greengeneration.viet@gmail.com
Tiêu đề email đề xuất: {Quy THX 2012}_Ten du an_Dia diem
Ví dụ: {Quy THX 2012}_Xu ly rac thai o nong thon_Nam Dinh
Điện thoại liên hệ: 04.3718.5930 - Fax: 04.3718.6494
Website: http://www.thehexanh.net