_ Chuyeân cung cp caùc loai bình cha chaùy dng khí CO2,dng bt (China,Malaysia,Singapore) : MT3 , MT5 .MFZ4,MFZ8...
_ Cung cp caùc loaïi baùo chaùy,baùo nhieät ca caùc haõng ni tiếng : Hochiki,nohmi,horing....
_Cung cp caùc loaïi ñeøn exit ,ñeøn saïc ,ñeøn söï coá ...
_ Ngoaøi ra chuùng toâi coøn cung cp caùc loi thiết b pccc khaùc (lăng phun,voøi chöõa chaùy,khp ni....).Nhn np sc caùc loi bình pccc.
Lieâên h : An _0937129266
Nick : Phuckhangan1186
Email : phuckhangan1186@gmail.com_phuckhanga...yahoo.co m.vn
Rt mong nhn ñược s quan taâm ca quí khaùch