Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau dọi là cổ phần. Cổ đông công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiêu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Hướng dẫn Thủ tục thành lập công ty-Công ty Cổ phần:

- Đăng ký hoạt động công ty.
- Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty.
- Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh-văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh.
- Giải thể doanh nghiệp.
- Tổ chức lại doanh nghiệp.
- Thủ tục hiệu đính thông tin.
- Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN.

Bạn có thể tự mình đăng ký kinh doanh, tải kho văn bản pháp luật và các tiện ích miễn phí tại website của chúng tôi: Thủ tục thành lập công ty