Kinh gui quy Anh/Chi dong nghiep,
Chung toi xin han hanh gioi thieu mot dia chi rat quen thuoc cua gioi doanh nghiep , rat dang tin cay nhu sau: www.tadc.vn;

1. Thua quy vi de tang doanh thu cho doanh nghiep trong tinh hinh kinh te kho khan nhu hien nay qua thuc that kho khan, nhung co mot bi quyet nho de tang doanh thu ma co le quy vi thuong bo qua nhat do la quen khong lam website de thu hut khach hang va danh bong thuong hieu.

2. Hay tuong tuong xem nhung doanh nghiep cung nganh nghe voi quy vi da xay dung website cho doanh nghiep cua ho truoc quy vi mot buoc, hang ngay ho van tiep nhan hang tram don hang tu khach hang trong nuoc va nuoc ngoai, trong khi do doanh nghiep cua quy vi chi co rat it don hang va hang hoa ton kho ngay cang nhieu thi ho da co loi the nhu the nao roi.

3. Cho du doanh nghiep cua quy vi co giau den co nao nhung neu chua co website van bi cho la ngheo va kem hien dai trong mat ban be va doi tac, nhung doanh nghiep ngheo ma lai co website ho van co don hang lien tuc. Do vay co nhieu hoc gia da cho rang website la “Chiec ca vat dep duoc khoac len bo com le sang trong cua doanh nghiep” qua la khong sai

4. Nhung lua chon duoc nha thiet ke website de thoa man quan diem va triet ly kinh doanh cua doanh nghiep khong moi la van de quan trong, do vay toi gui email nay toi quy vi voi hy vong chia se mot so thong tin nhu sau:tadc., jsc la chu so huu 02 website: http://www.tadc.vn; www.chonhang.net .

5. Trong so hang tram doanh nghiep thiet ke website tai Viet Nam, vay tai sao toi chi gioi thieu 02 website nay? Vi quy vi se tao duoc su khac biet chuyen nghiep so voi nhung doi thu khac thong qua dich vu cua mot cong ty chuyen ve giai phap website cho cac doanh nghiep hien dai.

0 Tang mien phi 100% ten mien Quoc Te
0 Hosting doanh nghiep on dinh va thong suot 24/24
0 Mien phi dat Logo, banner quang cao tren www.tadc.vn ;
0 Toi uu hoa website ngay tu ban dau de cac he thong tim kiem nhan dang duoc trang web cua khach hang tren cac cong cu tim kiem Google, Yahoo, Bamboo, …
0 Ho tro ky thuat va tu van mien phi 100% tai dia chi khach hang
0 Doi ngu thiet ke la nhung chuyen gia hang dau ve my thuat
0 Thiet ke do hoa mang tinh my thuat cao ma khong lam cham toc do luot web
0 Thiet ke theo yeu cau khach hang, quy vi khong hai long thi chung toi khong thu phi
0 Khach hang toan quyen quan tri, cap nhat, thay doi thong tin tren website that de dang va tien loi khi chung toi chuyen giao quyen quan tri website
0 Huong dan nguoi (hoac nhieu nguoi) quan ly website den khi thanh thao
0 Che do bao hanh va bao tri tron doi website


Note: www.tadc.vn; www.chonhang.net voi nhung dich vu hoan hao dat den do chuan muc chuyen nghiep se luon song hanh cung thuong hieu cua ban de tao nen su khac biet chuyen nghiep.


tadc., jsc
S 10/C1 TT Hc vin tài chính, Cu Din, T Liêm, TP HàNi
Tel: 04-3763 4719
Fax: 04-3763 4719
Mail: info@tadc.vn


Mr. Toàn
Hotline: 0912 970 768
Yahoo Chat: toan_can
Mail: khanhtoanvtn@gmail.com


Chung toi rat vui neu email nay giup doanh nghiep cua quy vi tang them doanh so.
Neu email nay lam phien quy khach xin vui long bo qua email nay va chung toi rat mong duoc hop tac voi quy khach trong thoi gian toi.

Tran trong !