Công ty Minh Phương – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu, tư vấn lập hồ sơ dự thầu, tư vấn lập đơn giá dự thầu...

1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:
- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu)
- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng...
- Đánh giá lựa chọn nhà thầu
- Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
- Lập và thẩm định dự toán; Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu; Tư vấn đàm phám thỏa thuận hợp đồng...

2. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu:
- Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu.
- Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu.
- Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.

3. Dịch vụ khác liên quan:
- Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ?

Theo qui định của luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

1. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

2. Lập hồ sơ mời thầu:
Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu do Chính phủ quy định và bao gồm các nội dung sau đây:
a) Yêu cầu về mặt kỹ thuật:
- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đối với chuyên gia (điều khoản tham chiếu);
- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hoá được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu về môi trường và các yêu cầu cần thiết khác;
- Đối với gói thầu xây lắp, bao gồm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác;
b) Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại, bao gồm các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
c) Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác.

3. Hồ sơ yêu cầu là gì? Theo qui định của luật đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.
Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quyết định nội dung của hồ sơ yêu cầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ: CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126- 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: lapduan.com