Mads và David, chuyên gia thiết kế, nhiếp ảnh quảng cáo, sáng tạo, chất lượng quốc tế, kinh nghiệm 30 năm tại Anh, Mỹ , Vietnam, tìm những việc dạy học/đào tạo và cùng hợp tác phù hợp. Điện thoại 097 428 19 12 (tiếng việt) hoặc tiếng anh ( 090 331 21 14 )