Tài khoản 911 phản ánh việc xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh = Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh + Kết quả hoạt động tài chính + Kết quả hoạt động khác

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán - Chi phí hàng bán - Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Kết quả hoạt động tài chính

Kết quả hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí hoạt động tài chính

- Kết quả hoạt động khác

Kết quả hoạt động khác = Các khoản thu nhập khác - Các khoản chi phí khác - Chi phí thuế TNDN

Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động ( Hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính….).Trong từng hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.

Kết cấu tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

- Chi phí bán hàngchi phí quản lý doanh nghiệp;

- Kết chuyển lãi.

Bên Có:

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;

- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế cho doanh nghiệp

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Bài viết liên quan: Kế toán, Nguyên tắc kế toán, Dịch vụ kế toán chọn gói, Hoàn thiện gỡ rối sổ sách kế toán, Thông tin kế toán, Bảng cân đối kế toán, Quyết toán thuế, Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán, Nguyên tắc kế toán, Rà soát dữ liệu, Báo cáo thuế, Kinh tế kế toán, Nhật ký chung


Website liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn