Cấu tạo tên miền trong thiết kế web

VINADesign - Cấu tạo của tên miền
Tên miền trong thiết kế web bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ home.vnn.vn là tên miền máy chủ Web của VDC. Thành phần thứ nhất "home" là tên của máy chủ , thành phần thứ hai "vnn" thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng "vn" là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

1/ Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain "TLD") bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v.. và 7 lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains), trong đó có 5 dùng chung cho toàn cầu và 2 chỉ dùng ở Mỹ.

a/ Dùng chung.
1- COM : Thương mại ( Commercial)
2- EDU : Giáo dục ( education )
3- NET : Mạng lưới ( Network )
4- INT : Các tổ chức quốc tế ( International Organisations )
5- ORG : Các tổ chức khác ( other orgnizations )

b/ Dùng ở Mỹ
6- MIL : Quân sự ( Military )
7- GOV : Nhà nước ( Government )

2/ Tên miền mức hai ( Second Level ) : Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

===============================


Hãy liên hệ thiet ke web, thiet ke website ngay tại VINA DESIGN - Dịch vụ thiết kế Website Pro! - Thiết kế web theo chuẩn 2.0 hiện đại.

Tham khảo các chuyên trang khác của công ty thiết kế web http://vinadesign.vn : Công ty Thiết kế web VINADesign
http://webdesign.vinadesign.vn : Web design, website design
http://congtythietkeweb.vinadesign.vn : Công ty thiết kế web
http://thietkeweb.vinadesign.vn : Thiết kế web, thiết kế website
http://thietkelogo.vinadesign.vn : Thiết kế logo
http://lamweb.vinadesign.vn : Làm web, làm website
http://inkythuatso.vinadesign.vn : In Kỹ Thuật Số
http://dichvuthietkeweb.vinadesign.vn : Dịch vụ thiết kế web
http://directory.vinadesign.vn : Directory, danh bạ web
http://forum.vinadesign.vn : Forum, diễn đàn VINA Design
http://facebook.vinadesign.vn : Facebook
http://timviecnhanh.vinadesign.vn : Tim Viec Nhanh, thương hiệu nổi tiếng
http://thuongmaidientu.vinadesign.vn : Thương mai điện tử


http://quangcao.inkythuatso.com/dich...et-ke-web.html
In to roi, in pp, in hiflex, in canvas, in silk, in decal, Ke x, standy, standee, In Nhanh