Bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Bạn đã sẵn sàng trở thành một doanh nhân!
Vậy bạn sẽ bắt đầu như thế nào khi thành lập doanh nghiệp?
Chúng tôi là những người hỗ trợ tư vấn pháp lý cho bạn để có một sự khởi đầu kinh doanh hoàn hảo nhất.
Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề cơ bản khi thành lập doanh nghiệp:

Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.
Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: Luật Việt An sẽ tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.
Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác.
Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp.
Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng...

Thành lập doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân . . .Xem chi tiết


Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty...
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;


Moi chi tiết xin liên hệ :
Chuyên viên tư vấn :
Trịnh Thị Hải Hp : 0977191924
Email : trinhthihai84@gmail.com