Thiết kế và in Tờ rơi, catalogues, name card,…
Nhận thiết kế, in ấn thành phẩm các sản phẩm: tờ rơi, catalogues, card visit, kẹp file, poster,…. Theo yêu cầu.
Trao đổi thông tin, duyệt maket qua mail.
LH: Nguyễn Hoa
ĐT: 0986 48 1713
Email: thamhoa412@gmail.comdesign.hoanguyen@gmail.com
Tờ rơi
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg[/IMG]

Tờ gấp
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
Bìa sách, name card, catalogues,…
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BLUESK%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG]