Thuế đối với Văn phòng luật sư

Theo khoản 1 điều 33 Luật Luật sư số 65/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 thì: “Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng”.

Theo quy định trên, Văn phòng luật sư có tư cách pháp nhân, do Sở Tư pháp tỉnh, TP trực thuộc trung ương thành lập, hoạt động theo Luật sư nhưng các nghĩa vụ về thuế được áp dụng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân của Luật doanh nghiệp. Vì vậy, văn phòng luật sư vẫn phải tổ chức hạch toán kế toán và chịu chi phối của các sắc thuế hiện hành đối với doanh nghiệp tư nhân. Điều đó đồng nghĩa với văn phòng luật sư cũng phải nộp thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác có liên quan.

Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với văn phòng luật sư có những đặc thù đáng lưu ý bởi lẽ:
+ Theo quy định tại điểm 47 Danh mục B phụ lục I ( Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) quy định: Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Theo đó, các văn phòng luật sư hoạt động trong lĩnh vực: dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng; dịch vụ pháp lý khác thì thu nhập của hoạt động tư vấn pháp luật được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN với thời gian ưu đãi miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo. Thuế suất thuế TNDN của hoạt động tư vấn pháp luật là 20% áp dụng trong thời gian 10 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động.
+ Theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và điểm 1.1, phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành thì: “Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm:…Văn phòng luật sư,…”. Như vậy, Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp tư nhân nên thuộc đối tượng nộp thuế TNDN. Sau khi văn phòng luật sư nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập còn lại thuộc về Trưởng văn phòng và trưởng văn phòng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại này.

Tạ Huy Đăng
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán ASC tại Hà Nội
Số 1802A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Email: huydangcmc@gmail.com
Website: http://www.kiemtoanaschn.vn


Keyword:
Văn phòng luật sư, thuế đối với văn phòng luật sư, ưu đãi thuế, thuế TNDN, kiểm toán ASC, luật thuế TNDN, trưởng văn phòng luật sư, miễn giảm thuế