Nguoàn nöôùc gieáng khoan ñöôïc bôm vaø ñi qua coät loïc ña taàng. Trong coät loïc ña taàng chöùa nhieàu vaät lieäu loïc ñaëc bieät, nguoàn nöôùc ñi töø treân xuoáng döôùi vaø tieáp xuùc vôùi caùc lôùp vaät lieäu nhö than, caùt, soûi, haït naâng pH. Nöôùc sau khi ñi qua coät loïc ña taàng seõ ñöôïc khöû muøi, moät soá ñoäc chaát, nhöõng hôïp chaát lô löûng vaø moät soá kim loaïi naëng nhôø vaøo tính chaát cuûa vaät lieäu loïc ñaëc bieät pH cuûa nöôùc luoân ñöôïc duy trì trong giôùi haïn kieåm soaùt.