BẢNG GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA

HÃNG SẢN XUẤT: CHEMA – ITALY

T.T
Tên hàng
Mã số
Quy cách
Giá bán
Số xét nghiệm
Đơn giá/
Xét nghiệm
1
ALBUMIN BCG
BC 0100 CH
2 x 50 ml
288,813
100
2,888
2
ALBUMIN BCG
BC 0500 CH
4 x 125 ml
721,283
500
1,443
3
AMYLASE EPS FL (IFCC)
AM F120 CH
12 x 10 ml
1,968,780
120
16,407
4
AMYLASE EPS FL (IFCC)
AM F245 CH
12 x 20 ml
3,412,547
240
14,219
5
BILIRUBIN TOTAL
DT F125 CH
5 x 25m
457,160
125
3,657
6
BILIRUBIN DIRECT
DD F125 CH
5 x 25m
436,480
125
3,492
7
BILIRUBIN TOTAL
BT 0500 CH
8x50 ml
956,120
400
2,390
8
BILIRUBIN DIRECT
BD 0500 CH
8x50 ml
885,720
400
2,214
9
CALCIUM CPC
CA 0305 CH
6 x 50 ml
811,124
300
2,704
10
CHOLESTEROL FL
CT F100 CH
2 x 50 ml
506,900
100
5,069
11
CHOLESTEROL FL
CT F400 CH
4 x 100 ml
1,292,792
400
3,232
12
CREATININE JAFFE
CR 0500 CH
4 x 125 ml
1,065,750
500
2,131
13
GAMMA-GT FL
GT F245 CH
4 x 20 ml
618,750
240
2,578
14
GAMMA-GT FL
GT F245 CH
12 x 20 ml
1,670,361
240
6,960
15
GAMMA-GT FL
GT F245 CH
8 x 50 ml
1,983,740
400
4,959
16
GLUCOSE FL
GL F400 CH
4 x 100 ml
575,700
400
1,439
17
GOT-AST FL (IFCC)
GO F245 CH
12 x 20 ml
1,078,699
240
4,495
18
GOT-AST FL (IFCC)
GO F400 CH
8 x 50 ml
1,552,870
400
3,882
19
GPT-ALT FL (IFCC)
GP F245 CH
12 x 20 ml
1,078,699
240
4,495
20
GPT-ALT FL (IFCC)
GP F400 CH
8 x 50 ml
1,552,870
400
3,882
21
PROTEINS (TOTAL)
TP 0500 CH
4 x 125 ml
559,125
500
1,118
22
TRIGLYCERIDES FL
TR F100 CH
2 x 50 ml
700,349
100
7,003
23
TRIGLYCERIDES FL
TR F400 CH
4 x 100 ml
2,091,359
400
5,228
24
UREA UV FL
AZ F080 CH
4 x 20 ml
494,286
80
6,179
25
UREA UV FL
AZ F400 CH
8 x 50 ml
1,467,860
400
3,670
32
URIC ACID T FL
AU F402 CH
4 x 100 ml
2,152,500
400
5,381
26
HDL- CHOLESTEROL
CD 0400 CH
4x100 ml
1,417,499
400
3,544
27
HDL- DIRECT
HD F080 CH
4 x 20 ml
2,620,020
80
32,750
29
HDL- LDL CALIBRATOR
HD CA12 CH
4 x 3ml
1,717,612
12
143,134
30
QUANTINORM
QN 0050 CH
10 x 5ml
2,566,283
50
51,326
28
AUTOCAL H
AT 0030 CH
10 x 3ml
3,117,623
30
103,921
31
QUANTIPATH
QP 0050 CH
10 x 5ml
2,717,241
50
54,345