Theo đó, từ ngày 13/1/2012, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Cụ thể, Cục này chịu trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về chủ trương, chính sách, công tác thi tuyển sinh; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai công tác chuẩn bị thi, tổ chức thi; Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ.

Cùng với đó, phối hợp với Thanh tra, Vụ Giáo dục Đại học và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Quyết định cũng ghi rõ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được điều chuyển cho Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để tiếp tục thực hiện.