CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG XNK ĐẾN VỚI
CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ AQ

AQFORWARDINGTRADING SERVICES CO., LTD.
"Your Transportation & Logistics Provider"

CÔNG TY AQ XIN TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG
DỊCH VỤ KÊ KHAI HẢI QUAN NHƯ SAU:


Th tc khai hi quan hàng hoá xut nhp khu phc tp và không được áp dng ging nhau mi cng Vit Nam. Ðc bit, nếu chng t không được chun b phù hp và rt cn thn, thì bt kỳ sai lch dù mc đ nào đu có th gây nên s chm tr, phát sinh thêm chi phí và thm chí b pht vi phm. AQ Forwarding s đem đến cho khách hàng cách gii quyết vn đ này ưu vit nht, vi vic hướng dn các th tc khai Hi Quan ti tng cng khác nhau Vit Nam.

AQ Forwarding cung cp các dch v tư vn Hi Quan sau:

  • Th tc khai Hi quan đi vi tt c các loi hình hàng hoá xut nhp khu: hàng kinh doanh, hàng đu tư, hàng vin tr, hàng d án, hàng trin lãm, hàng quá cnh, hàng tm nhp-tái xut, hàng tm xut-tái nhp, hàng phi mu dch, hàng nhp kho ngoi quan, hàng gia công, hàng SX XNK ti ch...
  • Tư vn v khai Hi Quan, tính thuế, áp mã, áp giá hi Quan và các chính sách thuế khác được cp nht liên tc.
  • Làm C/O các loi; xin giy phép b Công Thương ha tc; xin cp danh mc máy móc thiết b to tài sn c đnh, xin xác nhn dây truyn đng b cho tt c các d án đu tư.

Gii quyết th tc khai Hi Quan nhanh chóng và hiu qu đi vi hàng hoá vn ti quc tế là mt mt xích hết sc quan trng đi vi s thành công ca c mt dây chuyn cungng. AQ Forwarding - vi tư cách là nhà cung cp các gii pháp giao nhn vn chuyn đa phương thc, đã th hin được năng lc đáp ng ca mình trong lĩnh vc này đi vi tt c mi khách hàng.
AQ Forwarding được tuyn chn bi đi ngũ nhân viên làm th tc thông quan chuyên nghip và các chuyên gia v xut nhp khu.
AQ Forwarding cung ng dch v thông quan sau:

  • Tư vn mi th tc
  • Lp b chng t thay cho khách hàng
  • Xác đnh giá hàng hóa.
  • Phân loi hàng hóa.
  • Tính thuế và áp mã thuế phù hp
  • Th tc hàng hóa xut nhp khu.
  • Th tc giao nhn ti Cng bin/ Sân bay/ Ca khu


Mi chi tiết xin vui lòng liên h vi công ty chúng tôi :
Ph trách dch v khách hàng: Mr. Quế: 0903778608 / Ms. Tho: 0913566778 / ms Trang: 0978547548 / mr Huy: 0933140478)
AQ FORWARDINGTRADING SERVICES CO., LTD.
"Your Transportation & Logistics Provider"
Website: www.aq-vn.com - Email: forwarding@aq-vn.com
Head office: 69/4/83 Truc st., Ward.13, Binh Thanh Dist. HCMC
tel: 0084-8-35542035 / 6 / 7 fax: 0084-8-35542038

Branch offices:
HA NOI, HAI PHONG, DA NANG, QUI NHON , NHA TRANG, BINH DUONG