Kindle Fire chỉ có giá 5tr500

Nhập trực tiếp từ Amazon cho khách hàng. Hàng nhận ngay 3 ngày hoặc chậm nhất là 10 ngày.

Hãy liên lạc công ty Mua Hàng Mỹ www.muahangmy.com

Làm Việc 24/7 : 093.335.1080 hoặc 093.885.1080

CODE: H-H-A-I-Q-EWQRW-ERW-R342-34-3-343