Trong danh sách di sn văn hóa thế gii sp ti có th s có thêm mt đa danh na ca Vit Nam. Vi n lc đ điu này tr thành hin thc, cơ quan hp tác quc tế Nht Bn (JK) phi hp vi ban qun lý di tích Làng c Đường Lâm t chc hi tho v nhng giá tr ca làng c đường lâm trước khi đ sut vi Unesco công nhn Làng c Đường Lâm là di sn văn hóa thế gii.

Bo tàng sng cha đng giá tr văn hóa vt th và phi vt th

Làng cô Đường Lâm mt v trí rt gn vi Th đô nhưng vn lưu gi trong mình kho tàng nhng giá tr văn hóa, lch s, kiến trúc, ngh thut, khoa hc quý báu; nhng nét sinh hot truyn thng ca mt làng nông vùng đng bng bc b. Đến vi Làng c Đường Lâm là đến vi mt “Bo tàng sng” đc trưng, đin hình v li sng nông nghip – nông thôn Vit Nam. đây nhng giá tr văn hóa vt th và phi vt th hòa quyn, đan xen và to thành mt th thng nht, t các loi hình di tích, các l hi truyn thng, nhà c đến các mi quan h dòng h, nét sinh hot ca gia đình. Nơi đây cũng là vùng đt thiêng, đã sn sinh ra các v anh hùng, danh nhân làm rng danh non sông đt nước như: Bà Man Thin – thân mu sinh ra Hai Bà Trưng (Thế k I), b cái Đi Vương Phùng Hưng (thế k 8), Ngô Quyn (thế k 10). Thám Hoa. Giang Văn Minh (thế k 17),…

Nói đến qun th di tích làng c Đường Lâm là nói đến kiến trúc đc đáo ca nhng ngôi nhà c. Theo thng kê, trong làm c hin có 350 ngôi nhà còn bo tn được nguyên vn và mt phn kiến trúc c, hàng ngàn ngôi nhà truyn thng, trong đó có 30 ngôi nhà c xây dng bng gch đá ong còn nguyên vn, tp trung các thôn, trong đó nhiu nht là thôn Mông Ph.

Qun th di tích làng c Đường Lâm là mt bc tranh sinh đng, đc sc đa màu vi không gian cnh quan môi trường phong phú gm gò đi, ao h, chuôm vũng, đi bãi mp mô, nhng bc tường được xây bng gch, đt nn đá ong xù xì, mc mc nhng ngõ xóm lát gch đ nghiêng, chiếc cng làng c…, tt c hi t nhng tinh túy, ct cách, cái hn ca làng quê Vit Nam.

Bên cnh nhng giá tr vt th, làng c Đường Lâm cha đng nhng giá tr văn hóa phi vt th vi nhiu l hi truyn thng gn vi các di tích. Các l hi din ra hàng năm vi sác màu và ni dung đa dng, phong phú như phn l hi, các trò chơi văn hóa văn ngh dân gian đc sc ca vùng.

V văn hóa m thc, các món ăn đc sc truyn thng ca người dân t nhiu th k nay vn đang được bo tòn, gìn gi và phát trin ti Làng c Đường Lâm, ngày nay đang tr thành nhng sn phm quý, rt hp dn đi vi du khách trong và ngoài nước như: ko lc, chè kho, chè lam, nước vi, chè tươi, gà Mía… Đây chính là thế mnh cn phát huy khi bo tòn v sinh hot m thc truyn thng ven Hà Ni.

Nhng giá tr văn hóa vt th, phi vt th hi t, tn ti hàng chc thế k qua đt c Đường Lâm đã góp phn khng đnh và minh chng Sơn Tây là cái nôi ca vùng văn hóa x Đoài rng ln. Nhng giá tr văn hóa quý báu đó là sn phm kết tinh trí tu, ca quá trình lao đng, sáng to không mt mi và s khéo léo ca bao thế h người nông dân vùng đt c đá ong này. Vic gìn gi, bo tn sn phm đ s y là trách nhim, nghĩa v, nim t hào ca mi người dân và lãnh đo các cp chính quyn hôm nay.

Bo tn gn vi phát trin du lch

Trong nhng năm qua, song song vi nhim v bo tn, gi gìn và qun lý, tuyên truyn, vn đng cng đng dân cư nâng cao ý thc bo v di tích, Lãnh đo chính quyn quyn th xã Sơn Tây và Ban qun lý di tích Làng c Đường Lâm đã quan tâm, chú ý đến công tác phát trin du lch ti di tích làng c, xác đnh làng c là mt đim đến quan trng cho du khách trong và ngoài nước khi đến thăm th xã. Đến vi Đường Lâm, du khách có th la chn nhng loi hình di tích, giá tr văn hóa khác nhau đ tham gia như: kiến trúc, lch s, m thut, l hi, m thc, đi sng… Theo thng kê, lượng khách mi năm mt tăng, năm 2008 là 3 vn lượt khách, 2009 là 5 vn lượt khách, 2010 là 7 vn lượt khách, 2011 Đường Lâm phn đu đt 8 vn lượt khách.

Công tác đào to bi dưỡng ngun nhân lc nhng năm qua đã được chú trng, trong đó có đi ngũ thuyết minh viên ti di tích và ch nhân ca ngôi nhà c. Lãnh đo đa phương đã trin khai mt s d án dy ngh cho người dân như: bo tn ging Gà Mía, hướng dn làm và đi mi, nâng cao cht lượng mt s sn phm ca vùng.

T năm 2008 đến nay, hng năm, các chuyên gia Nht Bn thuc lĩnh vc JICA và Trường Đi Hc n Chiêu Hòa(Nht Bn) thường t chc mt s hot đng phát trin du lch ti làng c như : hi tho, ngày hi di tích làng c, du lch gn vi các hot đng sn xut nông nghip; tăng cường công tác qung bá các giá tr, hình nh ca di tích trong và ngoài nước. Hàng chc h dân trong khu vc di tích đã ch đng tiếp thu s tư vn, giúp đ ca mt s công ty du lch và t đu tư ngun vn tích lũy ca gia đình đ sa sang cơ s h tng đón tiếp khách du lch.

Tuy nhiên, quá trình phát trin du lch ti di tích làng c vn còn mt s tn ti, hn chế như: dch v, sn phm phc v du khách chưa đa dng, đi ngũ nhân lc ca các công ty du lch mi dng bán chuyên nghip, khách du lch còn đi thăm t phát, hướng dn viên biết ngoi ng thiếu, công tác bo đm v sinh môi trường nhiu bt cp… Đ thúc đy du lch Đường Lâm ngày mt phát trin bn vng, cn quan tâm hơn na ti vn đ đào to, bi dưỡng ngun nhân lc phc v có cht lượng chuyên môn cao; duy trì, bo tn các ngh truyn thng, đa dng hóa cht lượng, mu mã các sn phm phc v khách du lch; quan tâm đến công tác bo v môi trường, x lý nước thi, đu tư mt s gia đình là nhà c và nhà truyn thng làm đim đ thu hút, phc v khách tham quan; xúc tiến qung bá, gii thiu hình nh, các giá tr ca di tích làng c qua các kênh thông tin, phương tin truyn thông trong và ngoài nước.

Vươn ti di sn văn hóa thế gii

Vic t chc hi tho quc tế đánh giá nhng giá tr ca di tích làng c Đường Lâm là bước khi đng cho chiến dch xúc tiến đ c di sn văn hóa làng c Đường Lâm tr thành di sn văn hóa thế gii. Song song công tác bo tn, gi gìn, tu b các di tích và hng mc công trình, tuyên truyn, vn đng, nâng cao ý thc ca cng đng dân cư và phát trin du lch cũng được đy mnh thường xuyên.

Theo Phó v trưởng V Văn Hóa UNESCO Vit Nam- Dương Quc Thanh, cn chun b công phu, phi hp cht ch gia Hi Đng Di sn Quc gia, y ban Quc gia UNESCO, Cc Di Sn Văn Hóa, các nhà khoa hc và chính quyn đa phương đ sm hoàn chnh b h sơ khoa hc chnh sa đ đ trình UNESCO xem xét đ c làng c Đường Lâm vào danh sách di sn văn hóa thế gii. Tuy nhiên, vic Làng c Đường Lâm có được công nhn là Di sn Văn hóa thế gii hay không cũng không phi là điu hết sc quan trng, mà quan trng hơn là to nên được mt mô hình làng c, mt bo tàng sng gìn gi các nếp c, thu hút khách du lch và to ra ngun thu nhp cho đa phương.