Nội dung
1. 1 domain quốc tế miễn phí 1 năm ( .com, .net, .org, .info....)
2. 1 hosting dùng chung , Băng thông không giới hạn
3. Giao diện website theo mẫu có sẵn
4. Giới thiệu sản phẩm (không giới hạn sản phẩm, tuy biến theo menu)
5. Giới thiệu công ty, Giới thiệu dịch vụ
6. Tuyển dụng, Liên hệ
7. Hình ảnh & Video
8. Hướng dẫn sử dụng từ A-Z
9. Quản trị tự động (khách hàng có thể thêm, xóa, sửa tùy thích)
10. Miễn phí nhập liệu 50 bài viết

Chọn mẫu Công Nghệ Thông Tin
STT----Name--------------------------Linkdemo------------------------------Color
1-----computer_______http://congnghethongtin.tkw8.com/computer-----------Darkblue
2-----hosthub________http://congnghethongtin.tkw8.com/hosthub------------White
3-----hostsite________http://congnghethongtin.tkw8.com/hostsite------------Green white
4-----ipadpress_______http://congnghethongtin.tkw8.com/ipadpress-----------black
5-----itadvance____--_http://congnghethongtin.tkw8.com/itadvance-----------Black
6-----mytech_______--http://congnghethongtin.tkw8.com/mytech-------------light purple
7-----onlinenews____-_http://congnghethongtin.tkw8.com/onlinenews----------white
8-----soundsavers___--http://congnghethongtin.tkw8.com/soundsavers---------Light Gray
9-----techgadget___---http://congnghethongtin.tkw8.com/techgadget---------Black
10----techhud________http://congnghethongtin.tkw8.com/techhud------------Dark blue
11----technews_______http://congnghethongtin.tkw8.com/technews-----------White
12----techstar_____-__http://congnghethongtin.tkw8.com/techstar------------White
13----theme141_____--http://congnghethongtin.tkw8.com/theme141-----------Dark Blue

Chọn Mẫu kinh doanh
STT----Name------------------------------Link demo----------------------------Color
1------businesscompany_____http://kinhdoanh.tkw8.com/businesscompany--------White
2------businessfirm_______---http://kinhdoanh.tkw8.com/businessfirm------------White
3------businessman_________http://kinhdoanh.tkw8.com/businessman------------light Gray
4------businessstyle________-http://kinhdoanh.tkw8.com/businessstyle-----------White
5------businessvision________http://kinhdoanh.tkw8.com/businessvision-----------White
6------incorporate__________http://kinhdoanh.tkw8.com/incorporate--------------White
7------marticorp____________http://kinhdoanh.tkw8.com/marticorp/
8------mybusiness________---http://kinhdoanh.tkw8.com/mybusiness-------------White
9------newsroom____________http://kinhdoanh.tkw8.com/newsroom--------------White

Chọn mẫu làm đẹp
STT-----Name--------------------------Link demo--------------------------Color
1-----beautyspa---------http://suckhoesacdep.tkw8.com/beautyspa---------Aqua
2-----estetica-----------http://suckhoesacdep.tkw8.com/estetica
3-----fiono--------------http://suckhoesacdep.tkw8.com/fiono---------------White
4-----flora--------------http://suckhoesacdep.tkw8.com/flora----------------White - green
5-----promeni-----------http://suckhoesacdep.tkw8.com/promeni-------------Dark red

Chọn mẫu thể thao
STT-----Name--------------------------Link demo-----------------------Color
1-----entitle------------http://thethaogiaitri.tkw8.com/entitle-------------light blue
2-----expand-----------http://thethaogiaitri.tkw8.com/expand------------Black
3-----florenty-----------http://thethaogiaitri.tkw8.com/florenty-----------Gray
4-----leading-----------http://thethaogiaitri.tkw8.com/leading-------------Light Gray
5-----proven-----------http://thethaogiaitri.tkw8.com/proven-------------Black
6-----soccertribune-----http://thethaogiaitri.tkw8.com/soccertribune------Green

Chọn Mẫu đồ gỗ
STT-----Name--------------------------Link demo-----------------------Color
1-----andromeda-----------http://dogo.tkw8.com/andromeda-------------Gray
2-----businesspremium--- --http://dogo.tkw8.com/businesspremium-------Brown
3-----ultrawood------------http://dogo.tkw8.com/ultrawood--------------red
4-----woodmagazine------- http://dogo.tkw8.com/woodmagazine---------White
5-----andromeda-----------http://dogo.tkw8.com/andromeda/

Chọn mẫu chiếu sáng
STT-----Name--------------------------Link demo------------------------ Color
1-----avenue----------http://thietbichieusang.tkw8.com/avenue------------White
2-----dottedgreen-----http://thietbichieusang.tkw8.com/dottedgreen--------LemonChiffon
3-----elegantgrey----- http://thietbichieusang.tkw8.com/elegantgrey--------Gray
4-----londonnight------http://thietbichieusang.tkw8.com/londonnight--------Black
Chọn mẫu nội thất
STT-----Name-----------------------Link demo------------------ Color
1-----fetching------http://thietbinoithat.tkw8.com/fetching------- White
2-----indigo--------http://thietbinoithat.tkw8.com/indigo----------Dark Gray
3-----internity----- http://thietbinoithat.tkw8.com/internity------- White
4-----natura-------http://thietbinoithat.tkw8.com/natura----------Black

Chọn Mẫu giáo dục & đào tạo
STT-----Name-------------------------Link demo--------------------------------Color
1--booksandimagination---http://giaoducdaotao.tkw8.com/booksandimagination
2--hubzine---------------http://giaoducdaotao.tkw8.com/hubzine-----------------White
3--ieducation------------http://giaoducdaotao.tkw8.com/ieducation---------------White
4--intheclassroom--------http://giaoducdaotao.tkw8.com/intheclassroom----------Dark Green
5--myedu----------------http://giaoducdaotao.tkw8.com/myedu------------------White

Lưu ý:
- Đây là chi phí hàng năm khách hàng phải trả, nếu khách hàng muốn di chuyển web đến một đơn vị khác quản lý thì phí tách ra = chi phí 1 năm = 1,200,000 vnđ.

Chi tiết xem tại đây : Click Here