2.Hạn chế chèn links web quá 1 links trong bài viết QC sản phẩm của mình.
1.Đề nghị các thành viên & BQT không nên chèn links dưới chữ ký.
Nên xem qui định khi đăng bài : http://araovat.com/showthread.php?t=8593

nhửng bài như vầy sẽ xoá mà ko cần thông báo!