Cho thuê các loại quần áo biểu diễn quần áo phục vụ hội nghi.

Quần áo bê tráp nam....

Quần áo hội nghị và bê tráp nữ.....Với rất nhiều chủng loai...