Theo xu thế chung của sự phát triển kinh tế, nhu cầu giao nhận, khai thuê hải quan , vận chuyển hàng hóa của ngành xuất nhập khẩu trên Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng có những bước tiến mạnh mẽ. A.Q là một trong những doanh nghiệp hoạt động có uy tín trong lĩnh vực này. Chúng tôi có buổi trò chuyện với ông Ngô Ngọc Quế – Giám đốc công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Giao Nhận A.Q để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề trên.

Laø ngöôøi ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc giao nhaän, khai thueâ haûi quan, vaän chuyeån haøng hoaù vôùi thaâm nieân hôn 15 naêm , ñaõ töøng coâng taùc taïi caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi, coâng ty nhaø nöôùc, caùc haõng taøu, haõng haøng khoâng,… oâng Queá vaø caùc coäng söï coù moät neàn taûng vöõng chaéc veà chuyeân moân. Naêm 2003, oâng ñaõ kieán taïo cho mình moät höôùng ñi rieâng: thaønh laäp coâng ty TNHH TM Dòch Vuï vaø Giao Nhaän A.Q.
A.Q hoaït ñoäng vôùi caùc chöùc naêng chính : logistics (vaän chuyeån haøng hoaù, dòch vuï kho baõi, xöû lyù nguyeân lieäu, ñoùng goùi, kieåm soaùt toàn kho, xöû lyù ñôn haøng, marketing, döï baùo vaø dòch vuï khaùch haøng, …), vaø giao nhaän, vaän taûi haøng hoaù ña phöông thöùc (ñöôøng boä, ñöôøng thuûy, ñöôøng haøng khoâng). Qua tìm hieåu, chuùng toâi ñöôïc bieát theâm : nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng , ngoaøi vaên phoøng chính taïi TP.HCM, A.Q coøn coù vaên phoøng giao dòch taïi Haø Noäi, Haûi Phoøng, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang và Bình Dương. Trong töông lai khoâng xa, seõ nhaân roäng theâm nhieàu dòch vuï ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu cuûa khaùch haøng nhö dòch vuï chuyeån phaùt nhanh express (ñöôøng haøng khoâng ), môû haøng leû (ñöôøng bieån), ñaàu tö theâm trang thieát bò ( xe, kho baõi – ñöôøng boä) vaø ñaáy cuõng ñuùng vôùi tieâu chí hoaït ñoäng cuûa coâng ty: “ Chuùng toâi phuïc vuï khaùch haøng moïi luùc, moïi nôi”.
Maëc duø thò tröôøng bieán ñoäng maïnh meõ nhöng A.Q vaãn giöõ ñöôïc khaùch haøng oån ñònh vaø phaùt trieån. Cho duø baïn laø ai moät thöông gia caàn xuaát nhaäp moät loâ haøng hoaëc moät du khaùch muoán mang veà nöôùc muoán mang veà nöôùc moùn haøng löu nieäm cho mình hoaëc cho ngöôøi thaân trong chuyeán tham quan taïi Vieät Nam, baïn chæ caàn “ aloâ” A.Q saün saøng gíup baïn ñaït ñöôïc nguyeän voïng vôùi nhöõng boä hoà sô khai quan hoaøn haûo vaø caùc dòch vuï hoã trôï toaøn dieän keøm theo. A.Q coøn coù kinh nghieäm trong vieäc hoaøn taát thuû tuïc haûi quan cho caùc loâ haøng lôùn coù chuûng loaïi ña daïng nhö haøng tieâu duøng, maùy moùc, haøng döï aùn … Ñeå phuïc vuï nhu caàu lôùn hôn cuûa caùc doanh nghieäp chuyeân xuaát nhaäp khaåu, A.Q phaùt trieån theâm dòch vuï kho baõi, ñoùng goùi, phaân phoái haøng hoaù taïo neân moät chuoãi thao taùc lieân tuïc, thoáng nhaát baèng heä thoáng cung caáp dòch vuï kheùp kín töø khaâu nhaän haøng taïi kho ôû caûng xeáp ñeán khaâu giao haøng taïi caûng ñích theo ñòa chæ yeâu caàu, vôùi vieäc hoaøn taát moïi thuû tuïc haûi quan xuaát nhaäp khaåu cho khaùch haøng. Veà vaän chuyeån haøng hoaù, A.Q thöïc hieän vaän taûi ña phöông thöùc baèng nhöõng phöông tieän nhanh nhaát, thuaän lôïi nhaát vaø an toaøn nhaát vôùi vieäc mua toaøn boä baûo hieåm cho khaùch haøng. Loâ haøng cuûa khaùch coù theå ñöôïc keát hôïp vaän chuyeån baèng nhieàu phöông tieän vaän chuyeån khaùc nhau, qua nhieàu laõnh thoå nhöng luoân ñaët döôùi söï kieåm soaùt chaët cheõ töø heä thoáng ñaïi lyù cuûa A.Q nhaèm ñaûm baûo ñöôïc tieán ñoä giao haøng ñuùng yeâu caàu vaø tieát kieäm toái ña chi phí cho khaùch haøng. Co theå noùi vôùi moät dòch vuï kheùp kín nhö vaäy, A.Q raát coù ñieàu kieän ñeå giaûm giaù thaønh caùc dòch vuï maø khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng dòch vuï. A.Q coù ñuû cô sôû vaät chaát, ñuû trình ñoä chuyeân moân, ñuû heä thoáng ñaïi lyù maïnh ñeå cung caáp cho khaùch haøng moät giaûi phaùp vaän chuyeån vöøa nhanh vöøa an toaøn nhaát. Khoâng chæ chinh phuïc thò tröôøng baèng chaát löôïng dòch vuï cuûa mình, A.Q coøn thuyeát phuïc khaùch haøng baèng cheá ñoä baûo hieåm haøng hoaù, khuyeán maõi, haäu maõi, … Hieän nay A.Q laø thaønh vieân cuûa nhieàu hieäp hoäi trong nöôùc vaø quoác teá …
Khi ñöôïc hoûi “ nguoàn nhaân löïc laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng, noù aûnh höôûng raát nhieàu ñeán söï thaønh baïi cuûa doanh nghieäp ?” oâng Queá cho bieát : “ Ñaây laø moät trong nhöõng ngaønh coù söùc tieàm naêng vaø caïnh tranh lôùn hieän nay, ngoaøi vieäc khoâng chæ caïnh tranh khaùc haøng thì coøn caïnh tranh veà nhaân söï. Vì theá coâng ty luoân taïo ra nhieàu saûn phaåm dòch vuï môùi hôn , toát hôn ñeå nhaân vieân mình nhaän thaáy. Coâng ty aùp duïng chính saùch löông thöôûng, cheá ñoä baûo hieåm… phuø hôïp vôùi töøng nhaân vieân. Ban giaùm ñoác luoân quan taâm tôùi vieäc xaây döïng neùt vaên hoaù rieâng cho doanh nghieäp mình, taïo moâi tröôøng laøm vieäc thoaûi maùi cho nhaân vieän ñeå hieäu quaû lao ñoäng ñöôïc naâng leân” vaø A.Q laø moät trong nhöõng coâng ty phaùt trieån nhanh vaø naêng ñoäng hieän nay.
Vôùi phöông thöùc quaûn lyù chuyeân nghieäp, coäng vôùi tinh thaàn traùch nhieäm luoân toân troïng moïi khaùch haøng cuûa Ban Giaùm Ñoác vaø toaøn theå nhaân veân coâng ty laø nhaân toá coát loõi ñaõ ñöa A.Q xaây döïng ñöôïc nhieàu hình aûnh ñeïp trong loøng khaùch haøng vaø ngaøy caøng theâm uy tín treân thöông tröôøng.


Xuaân Mai – Hoàng Lieãu