Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te xin thong bao: Hien nay, trung tam dang tuyen sinh Chuong trinh Thac sy Quan tri Kinh doanh (MBA) Khoa 19 do Truong Dai hoc Nam Columbia - Hoa Ky (CSU) dao tao va cap bang. Hoc vien 13 khoa dau da hoan thanh chuong trinh hoc va duoc cap bang Thac sy QTKD cua Truong Dai hoc Nam Columbia. Theo ke hoach, khoa hoc nay se duoc bat dau vao thang 09/2010.
Thoi gian Nhan ho so: tu ngay17/05/2010 den ngay 14/08/2010
Kiem tra Anh van dau vao: 05/09/2010
A/- Dieu kien nhap hoc:
* Co bang tot nghiep cu nhan Dai Hoc duoc cong nhan (moi chuyen nganh).
* Trinh do tieng Anh: Hoc vien dap ung duoc 1 trong 3 yeu cau sau:
- Co chung chi TOEFL toi thieu 530 (PBT) hoac 197 (CBT) hoac 71 (IBT).
- Co chung chi IELTS tu 6.0 tro len.
- Vuot qua mot bai kiem tra tieng Anh COMPASS hoac cac dieu kien tuong duong khac theo yeu cau cua CSU.
Luu y: Hoc vien co trinh do Anh van B hoac C co the tham du va hoan thanh khoa hoc bo tuc tieng Anh de dap ung trinh do Anh van dau vao.
B/- Hoc phi toan khoa: $ 8.830 (bao gom SGK) va duoc chia lam 2 lan. Lan thu nhat la khi nhap hoc va Lan thu hai se dong sau lan thu nhat 7 thang.
C/- Thoi gian hoc: 18 thang: Toi: 2-4-6 hoac 3-5-7(18h00 - 20h30) hoac Ban ngay: Thu bay va chu nhat.
De biet them thong tin chi tiet ve Chuong trinh hoc, Anh/(Chi) vui long lien he voi Van phong Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te (CITC) tai:
Truong Can bo Quan ly Giao duc TP.HCM
So 07-09 Nguyen Binh Khiem, P. Ben Nghe, Quan 1.
Hoac truy cap vao Trang website cua CITC: www.citc.edu.vn va cua Truong Dai hoc Nam Columbia - Hoa Ky: www.columbiasouthern.edu
Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te rat vui long giai dap moi thac mac cua Anh/(Chi) ve Chuong trinh hoc neu tren va rat mong nhan duoc su quan tam hon nua cua Anh/(Chi) danh cho Chuong trinh.