1. Đi tượng Lp Báo cáo đánh giá tác đng moi truong (ĐTM):
Các doanh nghip sn xut vi quy mô ln, khu công nghip, khu dân cư, khu đô th, bnh vin, khách sn, các nhà máy, nhà xưởng,…
2. Mô t công vic:
- Kho sát điu kin đa lý, đa cht, khí tượng, thy văn.
- Điu tra, kho sát, thu thp s liu v điu kin t nhiên, moi truong, KT–XH.
- Thu mu nước, mu không khí ti khu vc d án và phân tích ti phòng thí nghim.
- Xác đnh các yếu t vi khí hu trong khu vc d án.
- Đánh giá hin trng môi trường khu vc thc hin d án.
- Xác đnh các ngun gây ô nhim ca d án như: xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, cht thi rn, tiếng n; xác đnh các loi cht thi phát sinh trong quá trình xây dng và hot đng ca d án bng các phương pháp thng kê, phân tích, thu thp, đánh giá nhanh.
- Đánh giá mc đ tác đng, nh hưởng ca các ngun ô nhim k trên đến các yếu t tài nguyên, môi trường, xã hi, con người xung quanh khu vc thc hin d án.
Xây dng các bin pháp gim thiu ô nhim moi truong cho giai đon xây dng d án và bao cao giam sat
Xây dng các bin pháp gim thiu ô nhim, phương án qun lý moi truong quá trình hot đng và d phòng s c moi truong.
- Đ xut phương án xu ly nuoc thai, xu ly khi thai, phương án thu gom và x lý cht thi rn t hot đng ca d án.
- Tham vn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thc hin d án.
- Tư vn luat moi truong cho doanh nghip
- Xây dng chương trình giám sát moi truong.
- Lp hi đng thm đnh và phê duyt báo cáo.

Cao nguyen xanh – Nim Tin Vng Bn